ورود به دفتر کاری
«به نام خدا»

قرارداد خصوصی فروش بیمه عمر و سرمایه گذاری


طرفین قرارداد: طرف اول قرارداد:نمایندگی 2543 شرکت بیمه کار آفرین به مدیریت آقای علی کریمی دارنده امضای تعهد آور به نشانی تهران،تقاطع مطهری به شریعتی بن بست رخسانا پلاک 1 که از این پس در این قرارداد نماینده نامیده می‌شود. طرف دوم قرارداد:شخصیت حقوقی یا حقیقی که در سایت اختصاصی سازمان فروش2543صاحب دفتر کار مجازیست وکلیه مشخصات وی درج شده که از این پس در این قرارداد کارشناس فروش نامیده می‌شود. مادة 1 – تعاریف: بیمه عمر و تشکیل سرمایه: بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه، پرداخت سالیانه حق بیمه، بین 1.500.000 ریال تا 120.000.000 ریال در ازای دریافت پوشش زندگی و دریافت سود مصوبه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در صورت تمایل بیمه گزار پوشش های حادثه و امراض و از کار افتادگی که همگی این تعاریف بر اساس مصوبات بیمه کار آفرین می باشد شامل می شود. مادة 2 – موضوع قرارداد: فروش بیمه عمر و سرمایه گزاری شرکت بیمه کار آفرین توسط کارشناس فروش. مادة 3 – مدت قرارداد: این قرارداد از تاریخ امضا تا یک سال شمسی اعتبار دارد که پس از اتمام مدت با توافق طرفین قابل تمدید می‌باشد. مادة 4 – حق‌الزحمه: حق الزحمه توسط شرکت بیمه کار آفرین پس از صدور بیمه نامه و پرداخت حق الزحمه به نماینده بر اساس جدول زمان بندی مصوبه شرکت بیمه کار آفرین به نماینده پرداخت می گردد و نماینده حق الزحمه کارشناس فروش را بر اساس جدول زیرپرداخت می نماید میزان پرداخت حق بیمه سهم مشارکت کارمزد شما

ردیفمبلغ ازمبلغ تادرصد
10 100000007%
2100000007000000015%
37000000017000000017%
570.000.000 170.000.000یک ستاره 18%
670.000.000 170.000.000دوستاره 19%
770.000.000 170.000.000سه ستاره 21%
870.000.000 170.000.000چهار ستاره 22%

این جدول طبق کارمزد مصوب شرکت بیمه کار آفرین در بیمه نامه عمر و سرمایه گزاری بر اساس نرخ های مربوطه محاسبه می شود. میزان فروش شما در ماه های آینده با سنوات قبلی به صورت تجمعی محاسبه خواهد شد تا از کارمزد بیشتری برخوردار شوید .


مادة 5 – نحوة پرداخت حق‌الزحمه: نماینده حق‌الزحمة کارشناس فروش را مطابق با مادة 4 در صورتی که بیمه نامه ها از یکم تا سی ام هر ماه شمسی توسط شرکت بیمه کار آفرین صادر شده باشد و کارمزد آن در مفاصاحساب ماه بعد نماینده باشد پرداخت می گردد. مادة 6 – تعهدات کارشناس فروش: کارشناس فروش متعهد می‌گردد: 1 – 6: کارشناس فروش متعهد می گردد سند مبلغ واریزی بیمه گزار به حساب شرکت بیمه کار آفرین را دریافت نماید و از گرفتن وجه نقد از بیمه گزار خودداری نماید. . 2– 6: کارشناس فروش متعهد می گردد کلیة اصول فنی و اخلاقی و تبلیغاتی و بازاریابی را که توسط نماینده تعیین و به وی ابلاغ می‌گردد رعایت نماید. 3– 6: کارشناس فروش متعهد می گردد به هیچ عنوان در راستای فعالیت خویش به واسطة اوراق چاپی یا خطی و یا شفاهی خلاف واقع اظهار ننماید و مرتکب هیچگونه جرمی نگردد و نسبت به اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی دینی ایجاد نکند و چنانچه هر یک از مراتب مذکور اتفاق بیافتد کارشناس فروش شخصاً مسئولیت داشته و نماینده به هیچ عنوان پاسخگو نمی‌باشد. 4– 6:کارشناس فروش متعهد می گردد از اوراق، لوگوها، بروشورها و غیره که به تأیید نماینده رسیده تبعیت و استفاده نماید. مادة 7 – تعهدات نماینده: 1 – 7: نماینده متعهد می گردد که نهایتا پس از مدت 4 روز کاری پس از دریافت فیش و فرم های پیشنهادی کارشناس فروش، مدارک را ممهور و تسلیم شرکت بیمه کار آفرین نماید. 2 – 7: نماینده متعهد می‌باشد حق‌الزحمة کارشناس فروش را مطابق با مادة 4 و 5 این قرارداد پرداخت نماید. 3– 7: نماینده متعهد می­گردد با هیچ یک از مشتریان طرف قرارداد کارشناس فروش به طور مستقیم ارتباط برقرار ننماید مگر در صورت توافق با کارشناس فروش. مادة 8 – شرایط فسخ قرارداد: 1 – 8: در صورت تخطی نسبت به هر یک از بندهای مندرج در مادة 6، این قرارداد به طور یکطرفه از سوی نماینده قابل فسخ است. 2 – 8: اثرات قوانین تصویبی دولت و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه کار آفرین که در آینده ممکن است منجر به اختلال در این قرارداد شوند طرفین را مشمول پرداخت خسارات نخواهند نمود. مادة 9 – حل اختلاف: در صورت اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد قرارداد، موضوع از طریق مباحثه حل و فصل می‌شود در غیر این صورت چنانچه ظرف مدت یک ماه نتیجه‌ای حاصل نگردد حل اختلاف از طریق داور مرضی‌الطرفین و یا مراجع ذیربط صورت می‌پذیرد. مادة 10 – اقامتگاه قانونی: اقامتگاه قانونی که از سمت نماینده و کارشناس فروش اعلام گردیده، مکان‌هایی است که در ابتدای این قرارداد ذکر گردیده و طرفین موظف می‌باشند در صورت هر گونه تغییر مکان، مراتب را ظرف مدت یک هفته به یکدیگر اعلام نمایند در غیر این صورت مکاتبات به آدرس‌های فوق ملاک عمل می‌باشد. مادة 11 – نسخ قرارداد: این قرارداد در دو نسخة متحدالمتن چاپی در 11 ماده، 9 بند و در 2 صفحه، با اعتبار یکسان که انتهای تمامی صفحات آن به امضای طرفین رسیده است مطابق با مواد 10 و 190 قانون مدنی در کمال صحت و سلامت در تاریخ ...../...../.....13 تنظیم گردید. تایید عبارت مطالعه اساسنامه به منزله ی امضای کارشناس فروش می باشد و افتتاح دفتر کار مجازی به منزله ی امضای نماینده است.